Umowa o pracę

Umowa o pracę może zostać rozwiązana przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Kodeks pracy przewiduje kilka możliwości rozwiązania umowy o pracę. Umowę o pracę możemy rozwiązać za porozumieniem stron, może ona także zostać wypowiedziana z zachowaniem okresu wypowiedzenia lub bez okresu wypowiedzenia. Umowa o pracę może zostać rozwiązana także wraz z upływem czasu na jaki została zawarta lub po upłynięciu dnia, w którym zakończyliśmy wykonywanie pracy dla wykonania, której zawarliśmy umowę. Podstawowym sposobem rozwiązania umowy o pracę według kodeksu pracy jest rozwiązanie umowy o pracę poprzez wypowiedzenie lub bez wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie jednostronne. Może więc zostać ono wyrażone tylko przez pracownika lub tylko przez pracodawcę. Zgodnie z oświadczeniem stosunek pracy zostanie zakończony w chwili, kiedy dobiegnie końca okres wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia potrzebne jest także oświadczenie jednej ze stron z tym, że stosunek pracy jest zakończony natychmiast. Wypowiadając umowę o pracę nie jest konieczne uzyskanie zgody drugiej strony. Zazwyczaj wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać zrobione na piśmie. Tak przynajmniej określa to kodeks pracy, z kolei kodeks cywilny uważa, że można to zrobić także ustnie.